طبقه بندی در آسیابهای عمودی - سایپرز ، باشگاه دانش